– Volledige Algemene Voorwaarden en Betalingsvoorwaarden voor levering van producten
– Privacy Policy en Cookiebeleid
– Review Policy

Welkom bij Wekker Automatisering.  Wij waarderen het dat u vertrouwen in ons stelt. Wij streven naar een optimale relatie met onze klanten, wederzijds vertrouwen is daarin essentieel. Daarom nemen wij uw rechten serieus en doen wij er alles aan kwaliteit, service en prijs voor u aantrekkelijk te maken. Voor u is het belangrijk dat u optimaal bent geïnformeerd en weet wat u van ons kunt verwachten. De onderstaande voorwaarden stellen u in staat tot in detail te zijn geïnformeerd wanneer u een bestelling bij ons plaatst. Als u op onze site surft accepteert en respecteert u onze regels, voorwaarden en copyright ten aanzien van gebruik van de site en de artikelen in onze webshop. Wekker Automatisering wil graag samen met u eerlijk zaken doen. Artikelen die wij kunnen aanbieden: Wij doen ons best alle artikelen goed en duidelijk te beschrijven. Voor zover mogelijk voorzien wij ze ook van afbeeldingen. Wekker Automatisering doet haar best de aangeboden artikelen voldoende in voorraad te hebben zodat snelle levering mogelijk is. Het kan echter voorkomen dat artikelen tijdelijk of blijvend zijn uitverkocht. Wekker Automatisering kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het onverhoopt niet kunnen leveren van een artikel. ESD-licenties(downloadenlicenties) zijn altijd op voorraad.

Volledige Algemene Voorwaarden en Betalingsvoorwaarden voor levering van producten
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle productaanbiedingen en overeenkomsten van Wekker Automatisering zijn onze Algemene verkoopvoorwaarden (hierna genoemd “Voorwaarden”) van toepassing.
1.2 Het accepteren van onze productaanbiedingen, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van onze voorwaarden aanvaard.
1.3 Onder producten wordt alle zaken die op onze website en webshop aangeboden worden.
1.4 Op onze voorwaarden en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen (Wekker Automatisering en de afnemer) zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
1.5 Van onze voorwaarden kan alleen via een schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
1.6 Door het bestellen en plaatsen van de order sluit u een rechtsgeldig contract met Wekker Automatisering. Dit contract gaat in zodra Wekker Automatisering de compleet ingevulde bestelling heeft ontvangen.
1.7 Wekker Automatisering houdt zich het recht voor een order zonder opgave van redenen te annuleren indien deze incompleet is ingevuld.
1.8 Op sommige artikelen rust auteursrechtelijke bescherming. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud van enig tastbaar of digitaal product is niet toegestaan, behoudens schriftelijke toestemming van Wekker Automatisering. Zie ook onze Copyright informatie.
Artikel 2. Prijs van de artikelen
2.1 Alle aanbiedingen van Wekker Automatisering zijn vrijblijvend en wij houden ons het recht voor prijzen te wijzigen.
2.2 De vermelde prijzen zijn in Euro.
2.3 Prijzen zijn inclusief verzendkosten. Behalve voor Rembours.
2.4 Een eventuele aanbieding geldt tot het tijdstip van vervallen van de aanbieding.
2.5 Voor eventuele invoer- of douaneheffingen, indien de bestelling naar een ander land dan Nederland wordt verstuurd is WA niet verantwoordelijk. De afnemer dient deze kosten zelf te betalen. De hoogte van het eventuele bedrag wordt door de douane van het betreffende land berekend.
Artikel 3. Werkwijze bij het bestellen
3.1 U bestelt via onze webshop de gewenste artikelen en aantallen.
3.2 De voorwaarden voor levering zijn dat betaling vooraf plaats vindt.
3.3 Het verzenden is voor risico van de afnemer.
3.4 U kunt ook rechtstreeks (dus niet via de webshop) bestellen. U doet dit via het telefoonnummer 31(0)26-3793187.
3.5 Controleer voor plaatsing eerst of alles goed en volledig is ingevuld en verstuur dan pas uw bestelling.
Artikel 4. Betaling
4.1 In onze webshop kunt u op verschillende manieren betalen. Er is geen minimum orderbedrag. (Indien u met een Creditcard betaalt kunnen wij als extra controle u vragen of de bestelling door u is gedaan.)
4.2 U kunt met de volgende betalingswijzen betalen: iDEAL Internetbankieren Nederland, Mastercard, Visa card, Paypal, Mister Cash / Bancontact en Overboeking (NL08INGB0004516584).  Als u op een andere wijze wilt bestellen en betalen, neemt u dan, voordat u de bestelling plaatst, met ons contact op. Voor meer informatie www.wekkerautomatisering.nl
4.3 Indien u in gebreke bent met enige betaling, is Wekker Automatisering gerechtigd de uitvoering van de betreffende overeenkomst (bestelling) op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. U bent vanaf dag 14 na het verstrijken van de betalingstermijn(7 dagen) een vertragingsrente van 1 % per maand verschuldigd van het openstaande bedrag. Indien betaling pas plaatsvindt na aanmaning door Wekker Automatisering bent u aan administratiekosten een bedrag van € 20,- verschuldigd. Indien Wekker Automatisering de vordering ter incasso uitbesteed, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, deze bedragen minimaal 20 % van het openstaande bedrag. Wekker Automatisering heeft onverminderd de bevoegdheid om, in plaats daarvan, de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.
Artikel 5. Levering van de artikelen
5.1 De bestelling wordt zo snel mogelijk nadat de betaling is ontvangen aan u geleverd. (Opm. indien u niet via de webshop bestelt en betaald kan betaling via de bank naar de giro of giro-giro soms wel 1 week duren.)
5.2 Verzending van de bestelling vindt, tijdens onze openingstijden en op werkdagen, doorgaans plaats binnen 5 minuten na ontvangst van betaling. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk en mede afhankelijk van de beschikbaarheid van het betreffende artikel. Geen rechten kunnen worden ontleend aan genoemde leveringstijden. Wekker Automatisering is niet aansprakelijk voor vertragingen indien er omstandigheden zijn waar Wekker Automatisering niets aan kan doen zoals oorlog, terrorisme, stakingen, toeleveringsproblemen, regeringsmaatregelen, natuurrampen en dergelijke. Indien onverhoopt de leveringstermijn uitloopt wordt de afnemer hiervan in kennis gesteld. Indien de aflevering niet binnen redelijke termijn door Wekker Automatisering kan worden gegarandeerd, mag de afnemer de order annuleren. Eventuele reeds gedane betalingen worden dan teruggestort.
5.3 Indien u een bedrijfsnaam opgeeft bij de bestelling ontvangt u een BTW-rekening zodat u de kosten (beroepsmatig) eventueel aftrekbaar kunt maken.
5.4 Wekker Automatisering is gerechtigd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
5.6 De eigendomsrechten van de artikelen gaan pas over nadat u het verschuldigde bedrag heeft voldaan.
5.7 Levertijd: Produkten die per post worden verzonden ontvangt u binnen 1-3 werkdagen
Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 U dient de bestelling bij aflevering direct te controleren. Indien het geleverde niet overeenkomt met het door u bestelde dient u ons daarvan binnen 10 werkdagen op de hoogte te stellen.
6.2 Indien is aangetoond dat het geleverde niet met het door u bestelde overeenkomt zullen wij, tegen retournering daarvan, de bestelling vervangen door de door u bestelde artikelen. U retourneert de verkeerde artikelen aan Wekker Automatisering, tenzij anders overeengekomen. De bezorgkosten van het door u aan ons terug te sturen verkeerde pakket zullen wij aan u retourneren.
6.3 U heeft het recht, conform de Nederlandse wet “Verkoop op Afstand”, om de bestelling indien ze niet aan uw verwachting voldoen binnen 14 werkdagen na ontvangst zonder opgave van redenen terug te sturen. De kosten van terugsturen komen voor onze rekening. Graag wel in originele staat, verpakking (indien redelijkerwijs mogelijk) en zonder gebruikssporen. U kunt dit bij ons melden via het online retourformulier. Volgens de wet mag u de bestelling kostenloos en zonder ingebrekestelling ontbinden indien niet geleverd wordt binnen 30 dagen.
6.4 Artikelen die door het transport of door andere redenen die niet bij ons liggen, zijn beschadigd, worden niet door ons teruggenomen of vergoed.
6.5 Wij zorgen voor adequate verpakking en doen onze uiterste best om beschadiging te voorkomen, garanties kunnen wij echter niet geven.
6.6 Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het gebruik en eventuele gevolgen daarvan, door de koper van bij onze webshop aangeschafte producten.
6.7 Indien u besluit van uw recht gebruik te maken en het artikel terug te sturen heeft u recht op geld terug garantie binnen 7 werkdagen na ontvangst van het artikel, mits dit in onbeschadigde staat en ongebruikt is en in originele verpakking en eventuele beschermingsfolie is geretourneerd. Door ons gemaakte verzendkosten vallen hier buiten.
6.8 Wekker Automatisering is niet verantwoordelijk te stellen voor overmacht.
6.9 Garantie wordt door ons niet verleend op producten. Indien op een product fabrieksgarantie zit dan is dit bij het product vermeld. U kunt onder overleg van het aankoopbewijs zelf garantie claimen bij de betreffende fabrikant.
Artikel 7. Slotbepaling
Deze voorwaarden treden in werking op 2 juni 2005 en treden in plaats van eerder gepubliceerde voorwaarden.
Wekker Automatisering is ingeschreven bij de kamer van koophandel voor Arnhem onder Nr. 09151793
Wekker Automatisering
info.wekkerautomatisering.nl
Privacy Policy en Cookiebeleid
1. Algemeen
Deze privacy en cookie policy (hierna: “Policy”) is van toepassing op de persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) die Wekker Automatisering V.O.F. (hierna: “Wekker Automatisering”, “wij” of “ons”) in het kader van het aanbieden van haar producten en/of diensten al dan niet via haar website www.wekkerautomatisering.nl (“Website”) verwerkt. Wanneer u onze Website bezoekt, gebruik maakt van onze dienstverlening en/of met ons een overeenkomst aangaat, ga u akkoord met de onderstaande Policy. Wij respecteren uw privacy. De Persoonsgegevens die wij over u verwerken (“Persoonsgegevens”) worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bij onze verwerking van Persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees deze Policy aandachtig door zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn.
Wekker Automatisering is gevestigd aan de Kronenburgsingel 259, 6831GH te Arnhem, Nederland en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer: 51627612. Vragen over deze Policy kunnen worden gesteld via privacy@wekkerautomatisering.nl.
2. De verwerking van Persoonsgegevens
Wij kunnen onder meer de volgende (noodzakelijke) Persoonsgegevens van u verwerken:
Contactgegevens, waaronder maar niet beperkt tot uw naam, adres, woonplaats, postcode, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
Persoonlijke gegevens, waaronder maar niet beperkt tot uw geslacht en geboortedatum;
Financiële gegevens, waaronder maar niet beperkt tot uw bankgegevens;
Tevens leggen onze servers automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze Website. Wij bewaren uw Persoonsgegevens of andere gegevens die u aan ons al dan niet via de Website prijsgeeft in beginsel zolang als dat nodig is voor de onderstaande doeleinden, of om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)verplichtingen.
3. Het verstrekken van Persoonsgegevens is niet verplicht
Uitgangspunt is dat het verstrekken van Persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u Persoonsgegevens wilt invoeren, waardoor u ermee instemt dat wij bepaalde nader aangegeven Persoonsgegevens ontvangen. Als de invoer van Persoonsgegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke Persoonsgegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt. Als u jonger bent dan 16 jaar mag u slechts Persoonsgegevens aan ons verstrekken, indien u daarvoor toestemming hebt verkregen van uw ouder(s) of uw wettelijke vertegenwoordiger die deze Policy heeft gelezen.
4. Hoe verzamelen wij informatie
Wij kunnen Persoonsgegevens verzamelen doordat u deze in het kader van de vraag naar een product en/of dienst van ESET aan ons verstrekt, zoals wanneer u ons contactformulier invult en/of doordat wij op welke wijze dan ook unieke identificatienummers ontvangen van de computer, tablet, smartphone of enig ander elektronisch apparaat met een werkende dataverbinding waarvan u gebruik maakt. Tevens kunnen wij op uw verzoek Persoonsgegevens van u verkrijgen van derden.
5. Doeleinden
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
– het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de producten en/of diensten die wij leveren;
– om producten en/of diensten van ons aan te bieden en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
– om met u in contact te kunnen treden;
– als u daarvoor je ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven: om uw (elektronische) commerciële boodschappen (nieuwsbrieven) met informatie over onze producten en diensten toe te sturen, alsmede van producten en diensten van aan ons gelieerde partijen;
– om uw gebruikersinformatie en serviceberichten toe te sturen;
– om onze Website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
– voor het samenstellen van gebruikersstatistieken;
– om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving;
– voor het verwerken van reviews via derden.

Uw Persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van jouw Persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als verwerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden.
6. Derden
Wij verstreken uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken uw Persoonsgegevens alleen aan reviewproviders, toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
7. Beveiliging
Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van Persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van Persoonsgegevens te voorkomen. De Persoonsgegevens, of andere informatie die door u aan ons worden verstrekt, zullen niet worden doorgegeven en/of opgeslagen worden buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
8. Links naar websites van anderen
Onze Website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
9. Bewaartermijnen
Wekker Automatisering bewaart uw Persoonsgegevens of andere data die u aan ons verstrekt niet langer dan noodzakelijk voor de bovenstaande doeleinden, of om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals de (wettelijke) bewaartermijnen en -plichten.
10. Inzage, correctie en verwijdering
U kunt ons verzoeken uw Persoonsgegevens in te zien. Indien de door ons verwerkte Persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kun u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u niet meer door ons, of derden in opdracht van ons, benaderd wilt worden, laat ons dit dan weten per e-mail via info@wekkerautomatisering.nl.
11. Klachten
Wanneer u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op. U kunt uw klacht per e-mail toesturen naar info@wekkerautomatisering.nl.
Wij streven er naar uw klacht binnen vier weken na ontvangst af te handelen. Mocht de wijze waarop wij uw klacht hebben afgehandeld onverhoopt niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kun u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”). De AP houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving.
12. Wijzigingen
Deze Policy kan door ons altijd en zonder aankondiging worden gewijzigd. Zulke gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat deze worden weergegeven op de Website. Wij adviseren u daarom regelmatig deze Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.
13. Cookies
Met behulp van cookies kunnen wij informatie over bezoeken aan de website verzamelen en vervolgens analyseren. Een cookie is een klein bestand bestaande uit letters en getallen en wordt opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat wanneer u onze website bezoekt.
Wekker Automatisering kan de volgende cookies opslaan:
Essentiële en functionele cookies. Deze zijn noodzakelijke cookies en zorgen ervoor dat u de website kan bezoeken, bepaalde verzoeken kunt doen en gebruik kunt maken van bepaalde functies op de website. Voor het plaatsen van deze cookies hebben wij geen toestemming nodig.
Analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om uw website ervaring en onze diensten te kunnen verbeteren. Voor het plaatsen van deze cookies hebben wij geen toestemming nodig.
Via de instellingen van uw browser kunt u tevens aangegeven welk soort cookies wel of niet opgeslagen mogen worden.
Review policy
Alle reviews op wekkerautomatisering.nl zijn gecontroleerd op echtheid. Er worden alleen reviews geplaatst van reviewers die daadwerkelijk het product gekocht hebben.